четвъртък, 13 март 2008 г.

Изучаване на новогръцки език в България

Тъй като получих няколко писма наскоро относно това, къде в България може да се изучава новогръцки език, реших, че знанията ми може да са от помощ на тези, които искат да се занимават с новогръцки на по-напреднало ниво.
Следва кратко описание на петте университета в България, където се изучава новогръцки.
Като възпитаничка на Новогръцка филология в СУ, разбира се първо ще препоръчам именно тази специалност;)

I Софийски университет „Св. Климент Охридски”
http://www.uni-sofia.bg/
- Новогръцка филология
- Балканистика
I.1 Новогръцка филология
Специалност „Новогръцка филология” е създадена през академичната 1991/1992 с решение на Академически съвет на СУ „Св. Климент Охридски” и Министерство на образованието и науката на България. Приемът на студенти започва от учебната 1992/1993 като образователната степен, която се придобива е бакалавър-филолог. Към специалността съществува и магистърска програма от три семестъра „Новогръцка филология- Езикознание и превод”.
Прием
Приемът в специалността става чрез полагане на изпит по някой от западните езици (английски, френски, немски, италиански или испански) или с комплексен изпит по старогръцки и латински език, като оценката се умножава по три и към нея се добавят оценките от дипломата за завършено средно образование по български език и литература (БЕЛ) и чужд език.
За повече подробности посетете сайта на Новогръцка филология.

I.2 Балканистика
Специалността „Балканистика” към Факултета по славянски филологии е открита с решение на Академичния съвет на СУ „Св. Климент Охридски” № 10/19.01.94. Приемът на студенти започва от учебната 1994/1995 г. Балканистиката е комплексна специалност. В нея се подготвят магистри-филолози по балкански езици и култури. Обучението е в 10 семестъра и задължително завършва с магистърска степен.
Прием
Приемът в специалността става чрез полагане на изпити по БЕЛ и история на България, като оценката по БЕЛ се умножава по две и към нея се добавят оценките по история на България и оценките от дипломата за завършено средно образование, по БЕЛ и история.

II Югозападен университет „Неофит Рилски” (ЮЗУ)
http://www.swu.bg/
- Приложна лингвистика – английски и новогръцки език
- Балканистика
II.1 Приложна лингвистика – английски и новогръцки език
Специалността „Приложна лингвистика“ съществува почти от създаването на университета, но новогръцки език започва да се изучава в рамките на програмата през учебната 1994/1995. Образователно-квалификационни степени, които придобиват студентите, завършили специалността, са: бакалавър-преводач (по първия и втория чужд език); бакалавър-филолог (по първия чужд език след допълнително обучение в рамките на 4-годишния курс); учител по първи чужд език в средното училище за образователно-квалификационната степен бакалавър-филолог; магистър по филология на първия чужд език.
Прием
А. Удвоената оценка от конкурсен изпит, B. Оценка по английски език от дипломата, C. Оценка по български език и литература от дипломата. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C. Конкурсен изпит: английски език

II.2 Балканистика
Образователно-квалификационна степен: „Магистър” Срок на обучение: 5 години (редовно обучение). Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация в области, изискващи специалисти с балканистично образование:
- преводачи по първи балкански език (новогръцки) и втори балкански език (румънски, албански или сръбски);- учители по балкански езици в средни и висши училища с изучаване на балкански езици и култури;- учители по български език и литература в основните и средните училища.
Прием
Конкурсни изпити 1 английски език (или) български език (или) история на България - тема (или) матура по български език и литература (или) немски език (или) руски език (или) френски език

III Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ)
http://www.uni-plovdiv.bg/
- Български и новогръцки
- Балканистика

III.1 Български и новогръцки
Новогръцки език се включва в специалността „Български език и новогръцки език“ през академичната 2002/2003. Специалността е педагогическа. Срокът на обучение по бакалавърска програма за редовните студенти е 4 години. Завършилите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация „учител по български език и литература и учител по новогръцки език и литература“ в общообразователните училища.
Прием
Полага се един от следните кандидатстудентски изпити по избор: български език, българска литература, история на България, английски език, немски език, френски език, новогръцки език, като оценката се умножава по шест.
Специалностите „Български и новогръцки език“ и „Балканистика“ в ПУ са най-младите от рода си в страната, но прави впечатление фактът, че ПУ е и първият университет, който въвежда приемен изпит по новогръцки.

III.2 Балканистика
Специалността „Балканистика“ е университетска и се осъществява само по магистърска програма. Срокът на обучение е 5-годишен и е в редовна форма. Завършилите получават образователно-квалификационна степен „магистър по балканистика" с професионална квалификация „балканист-филолог“, „балканист историк“ и „учител по новогръцки език и литература в средните училища“.
Прием
Полага се един от следните кандидатстудентски изпити по избор: български език, българска литература, история на България, английски език, немски език, френски език, новогръцки език, като оценката се умножава по шест.

IV Великотърновски университет „Св. Св. Kирил и Методий” (ВТУ)
http://www.uni-vt.bg/
- Приложна лингвистика в комбинация с руски или с немски език
- Балканистика

IV.1 Приложна лингвистика в комбинация с руски или с немски език
ВТУ е първият държавен университет, който започва преподаването на новогръцки в обособена специалност. През академичната 1991/2 новогръцки се включва като втори предмет в специалността „Приложна лингвистика”, като се комбинира или с немски, или с руски. Завършва се с диплома за бакалавър и квалификация преводач по двата езика.
Прием
БАЛООБРАЗУВАНЕ (немски) А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка по немски език от диплома С. Оценка по Български език от диплома. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C Конкурсни изпити: 1- Немски език - вариант I
БАЛООБРАЗУВАНЕ (руски) А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка от конкурсен изпит (2) С. Оценка по чужд език от диплома D. Оценка по български език от диплома. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C + D Конкурсни изпити: 1-Комплексен изпит по руски език, 2-Тест по руски език

IV.2 Балканистика
От учебната 1998/99 новогръцки се преподава и в специалността „Балканистика“. Срокът на обучение в специалността „Балканистика“ е също петгодишен до степен магистър.
Прием
БАЛООБРАЗУВАНЕ А. Удвоена оценка от конкурсен изпит (1) В. Оценка по български език или чужд език от диплома С. Оценка по история от дипломата. Балът се формира като сума от посочените компоненти: А + B + C. Конкурсни изпити 1 английски език - вариант I (или) английски език - вариант II (или) БЕЛ (или) български език (или) испански език (или) история на България I (или) история на България II - тест (или) немски език - вариант I (или) немски език - вариант II Програма (или) френски език - І вариант (или) френски език - ІІ вариант

V Нов български университет (НБУ)
http://nbu.bg/
- Неоелинистика
V.1 Неоелинистика
Специалността „Неоелинистика“ (след базово обучение в НБУ или завършена образователно-квалификационна степен специалист) се изучава от учебната 1994/1995 в бакалавърски факултет на Нов български университет - гр. София. Придобива се образователно-квалификационна степен: бакалавър, форма и срокове на обучение: редовно. Специалност и професионална квалификация: Неоелинистика; преводач с новогръцки и втори чужд език със специализация „Бизнес и мениджмънт”, учител по новогръцки език.
Прием
Общообразователен тест.

За средните училища с преподаване на новогръцки език вижте статията Новогръцкият език в българското средно образование