петък, 6 юни 2008 г.

Новогръцкият език в българското средно образование


Направи ми впечатление, че Google е пратил към блога няколко търсения за средни училища с изучаване на новогръцки. Ето малко по-конкретна информация по въпроса:

12-то училище „Цар Иван Асен II“, гр. София
Училището предлага една паралелка с интензивно изучаване на новогръцки език с втори английски език от 8-ми до 12-ти клас.
Преди няколко години по желание на родителите се съставя СИП по новогръцки език, предназначен за учениците от 3-ти и 4-ти клас.

Национална гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“, гр. София
През учебната 2003/2004 стартира подкрепената от Международна фондация „Аристотел Онасис“ инициатива за въвеждане на часове по съвременен новогръцки език като част от учебната програма на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ (НГДЕК).
Програмата представлява тригодишен курс на обучение на ученици от последните класове на гимназията (10-ти, 11-ти и 12-ти клас). Часовете не са задължителни, а са част от свободноизбираемата подготовка на учениците.
Освен по новогръцки език, са предвидени и семинарни занятия по съвременна гръцка култура и странознание, както и по съвременна гръцка литература.
В рамките на проекта Гимназията получава и голямо дарение за своята библиотека от фондация „Онасис“ на обща стойност 12 000 евро.
В програмата се използва гръцкият учебник «Τα νέα ελληνικά για ξένους» („Новогръцки за чужденци“), като занятията се провеждат два пъти по три учебни часа в седмицата.
В НГДЕК новогръцки език се изучава и в рамките на задължително избираемата подготовка в профил „Класически езици - грецистика и латинистика“, като в програмата са включени три учебни часа седмично. Учебникът, по който се работи, е „Новогръцки за чужденци”.
(по материали от http://www.ngdek.com/news/news.htm#aristotel, 19/06/2007)

Национална Априловска гимназия, гр. Габрово
Един от петте предлагани чуждоезикови профили в петгодишен гимназиален курс след 7-ми клас е „Английски език (с II чужд език новогръцки език )“

Гимназия „Св. Св. Kирил и Методий“, гр. Пловдив
От 1992 г. гимназията предлага профилирано обучение след 7-ми клас с изучаване на новогръцки език. Профилът „Хуманитарен“ е пет години с начален подготвителен клас, включващ 19 учебни часа седмично новогръцки език. Ежегодно на завършващите ученици се предоставят от две до три стипендии за продължаване на образованието във ВУЗ в Република Гърция. Учениците имат задължителна езикова практика в Република Гърция, преводачески групи на Международен панаир Пловдив, екскурзии и пленери в Гърция. Възпитаниците се обучават в специалностите: новогръцка филология, икономика, история, право и архитектура в Република Гърция. Материалната база е много добра, тъй като тези паралелки редовно се спонсорират от гръцки фирми.
Училището разполага с богата художествена и учебна литература, необходима за обучението в профила. Обучението се осъществява от висококвалифицирани преподаватели. Учениците, завършили профила, имат висока реализация у нас и в чужбина.

Частна профилирана гимназия „Балканика“, гр. София
Училището е частно учебно заведение, предлагащо една паралелка с изучаване на новогръцки от 8-ми до 12-ти клас.
Частна профилирана гимназия „Балканика“ издава два вида дипломи - за завършено средно образование и за завършено основно образование.
Свидетелството за основно образование се издава след завършването на IX клас.
Дипломата за средно образование се издава след завършване на XII клас и успешно полагане на зрелостните изпити.
Националният статут на дипломата е признат и одобрен от МОН.

Изучаването на новогръцки в посочените училища има или избираем характер (НГДЕК), или е организирано по програма, която е повече дело на преподавателите, отколкото регламентирана учебна програма от МОН. Поради липсата на документи, които официално организират програмата по новогръцки в средното училище, се оказа изключително трудна задача да бъдат намерени нормативни документи, описващи точната организация на учебния процес. Затова и към днешна дата няма възможност за подробно описание на начина, по който се преподава новогръцки в тези училища. Навлизането на новогръцкия език в системата на средното образование обаче е факт, който говори още по-силно за големия интерес към изучаването на новогръцки и започва да показва нужда от това да бъде създадена единна програма за средното образование, а също и специални учебници по новогръцки за гимназистите, които го изучават като чужд.
За университетските специалности с изучаване на новогръцки език вижте статията Изучаване на новогръцки език в България