събота, 26 септември 2009 г.

Печатни грешки

Една чудесна статия на Алексей Юрданов за това, как езикът на вестниците постепенно става по-мъртъв от латинския

И малък бонус за аналогично явление в английския:
Moving low-hanging fruit forward at the end of the day by Mark Liberman

петък, 25 септември 2009 г.

Копривщица Support Center

Потресаващо видео

понеделник, 21 септември 2009 г.

EK създаде мрежа за „ Европейска магистърска степен по превод“

Брюксел, 15 септември 2009 г.

Европейската комисия публикува днес списък с университетските програми, които са подбрани да бъдат част от мрежата за „Европейска магистърска степен по превод“ (European Master's in Translation – ЕМТ) след покана за заявяване на интерес през месец март тази година. Инициативата на Комисията бе горещо приветствана от академичните среди. Цели 93 програми по превод на ниво магистърска степен от 24 държави-членки и три държави извън ЕС, се отзоваха на поканата, като 34 измежду тях бяха подбрани да станат членове на мрежата EMT за начален период от четири години. Друга покана ще бъде отправена през 2010 г. Мрежата ще спомогне за насърчаването на обмена на най-добри практики между участващите в нея университети, което ще доведе до подобряване на нивото на преподаване и ще ускори създаването на истински европейски пазар за компетентни преводачи.

„Европа се нуждае от висококачествено университетско образование за преводачи на всички езици, за да се осигури наличието на компетентни професионалисти. Имаме нужда от тях за благото на многоезичната комуникация, разбирана в по-широк смисъл , заяви Леонард Орбан, европейски комисар по въпросите на многоезичието. Той добави: „Мрежата EMT ще допринесе за повишаването на стандартите на образованието по превод в ЕС и за насърчаването на сътрудничеството и обмена между университетите, които предлагат курс на обучение по превод .

Поканата за присъединяване към мрежата EMT беше отправена към всички висши учебни заведения в ЕС, предлагащи програми по превод на ниво магистърска степен. Тя беше публикувана през март тази година със срок 31 май. Всички предложения бяха оценявани от група специалисти от академичните среди. Първоначалното членство е ограничено на четири години, като през това време избраните програми ще могат да използват означението „член на мрежата EMT . Втора покана за заявяване на интерес е предвидена за края на 2010 г.

Предвижда се EMT да стане знак за качество за обучението по превод, предлагано от заведенията за висше образование.

Проектът ЕМТ беше стартиран през 2005 г. по инициатива на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия и бе разработен в тясно сътрудничество с утвърдени специалисти по превод от академичния свят. За да се насърчава обменът на методи на преподаване и на опит, всички отзовали се на поканата, независимо дали са били избрани за участие или не, ще бъдат поканени на първата среща на мрежата ЕМТ през декември 2009 г. в Брюксел. Тази проява ще бъде и срещата за стартиране на мрежата.

Списъкът на избраните за участие в мрежата програми за превод се намира на:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm .

За България единствената програма е магистърската програма „Превод“ - за бакалаврите, завършили английска и френска филология и
се предлага от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

За повече информация за проекта ЕМТ:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm

събота, 5 септември 2009 г.

Начало на третото издание на конкурса на ЕС за млади преводачи

Брюксел, 1 септември 2009 г.

Днес, с откриването на периода за регистрация, се дава началото на третото издание на конкурса за средните училища в ЕС — „Juvenes Translatores“. „Младите преводачи“ (от латински — „Juvenes Translatores“) ще имат възможността да изпробват своите преводачески умения на език по техен избор и да спечелят награда. Този добиващ все по-голяма популярност конкурс ще се проведе на същия принцип, донесъл забележителен успех на предходните две издания. Всички средни училища, които желаят да вземат участие, могат да се регистрират в периода от 1 септември до 20 октомври.

„Един конкурс, който започна като пилотен проект, се превърна в многоочакван момент от учебната година“: така комисарят по многоезичието, Леонард Орбан, определи този конкурс. „Целта на конкурса е да се даде възможност на учениците да използват усвоените от тях езикови умения, да влязат в ролята на преводачи и да се запознаят с изкуството на превода. Отзвукът, получен от училищата и участниците в предходните издания на конкурса, показва, че тези цели са постигнати. „Особено сме щастливи, че някои от победителите сега изучават превод в университета“, каза комисарят Орбан.

През първата фаза средните училища ще бъдат поканени да се регистрират, като попълнят он-лайн формуляра , намиращ се на уебсайта на конкурса:

http://ec.europa.eu/translatores

Определен брой регистрирани училища от всяка държава-членка ще бъдат избрани на случаен принцип с помощта на компютър . Тъй като броят на училищата е ограничен, подборът ще бъде направен на базата на броя на гласовете, които всяка държава-членка има в Съвета на Европейския съюз, умножен по две (вж. таблицата по-долу):

Франция, Германия, Италия, Обединено кралство

58

Полша, Испания

54

Румъния

28

Нидерландия

26

Белгия, Чешка република, Гърция, Унгария, Португалия

24

Австрия, България, Швеция

20

Дания, Финландия, Ирландия, Литва, Словакия

14

Кипър, Естония, Латвия, Люксембург, Словения

8

Малта

6

През втората фаза всяко от училищата следва да изпрати имената на най-много пет ученици, родени през 1992 г. В същото време учениците следва да изберат езика , от който и на който желаят да превеждат. Те могат свободно да избират от всички 23 официални езика на ЕС (например от полски на румънски или от малтийски на фински).

Конкурсът ще се проведе на 24 ноември 2009 г. , като учениците ще превеждат по едно и също време във всички държави-членки под надзора на училищата. Участниците ще имат на разположение два часа, за да преведат текст, който ще бъде изпратен на училищата малко преди началото на състезанието. Те могат да използват речници, но не и електронни устройства.

След приключването на конкурса, преводите ще бъдат оценени от комисия от професионални преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия, а журито на конкурса ще избере най-добрия превод от всяка държава-членка.

Всички победители ще бъдат поканени на церемония по връчването на наградите в Брюксел в присъствието на европейския комисар по многоезичието. По време на пътуването си до Брюксел победителите ще имат време да се опознаят помежду си и да се срещнат с преводачи от ЕС.

Уебсайт на конкурса „Juvenes Translatores“:

http://ec.europa.eu/translatores

Езиците в ЕС: http://europa.eu/languages/bg/home

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/