събота, 5 септември 2009 г.

Начало на третото издание на конкурса на ЕС за млади преводачи

Брюксел, 1 септември 2009 г.

Днес, с откриването на периода за регистрация, се дава началото на третото издание на конкурса за средните училища в ЕС — „Juvenes Translatores“. „Младите преводачи“ (от латински — „Juvenes Translatores“) ще имат възможността да изпробват своите преводачески умения на език по техен избор и да спечелят награда. Този добиващ все по-голяма популярност конкурс ще се проведе на същия принцип, донесъл забележителен успех на предходните две издания. Всички средни училища, които желаят да вземат участие, могат да се регистрират в периода от 1 септември до 20 октомври.

„Един конкурс, който започна като пилотен проект, се превърна в многоочакван момент от учебната година“: така комисарят по многоезичието, Леонард Орбан, определи този конкурс. „Целта на конкурса е да се даде възможност на учениците да използват усвоените от тях езикови умения, да влязат в ролята на преводачи и да се запознаят с изкуството на превода. Отзвукът, получен от училищата и участниците в предходните издания на конкурса, показва, че тези цели са постигнати. „Особено сме щастливи, че някои от победителите сега изучават превод в университета“, каза комисарят Орбан.

През първата фаза средните училища ще бъдат поканени да се регистрират, като попълнят он-лайн формуляра , намиращ се на уебсайта на конкурса:

http://ec.europa.eu/translatores

Определен брой регистрирани училища от всяка държава-членка ще бъдат избрани на случаен принцип с помощта на компютър . Тъй като броят на училищата е ограничен, подборът ще бъде направен на базата на броя на гласовете, които всяка държава-членка има в Съвета на Европейския съюз, умножен по две (вж. таблицата по-долу):

Франция, Германия, Италия, Обединено кралство

58

Полша, Испания

54

Румъния

28

Нидерландия

26

Белгия, Чешка република, Гърция, Унгария, Португалия

24

Австрия, България, Швеция

20

Дания, Финландия, Ирландия, Литва, Словакия

14

Кипър, Естония, Латвия, Люксембург, Словения

8

Малта

6

През втората фаза всяко от училищата следва да изпрати имената на най-много пет ученици, родени през 1992 г. В същото време учениците следва да изберат езика , от който и на който желаят да превеждат. Те могат свободно да избират от всички 23 официални езика на ЕС (например от полски на румънски или от малтийски на фински).

Конкурсът ще се проведе на 24 ноември 2009 г. , като учениците ще превеждат по едно и също време във всички държави-членки под надзора на училищата. Участниците ще имат на разположение два часа, за да преведат текст, който ще бъде изпратен на училищата малко преди началото на състезанието. Те могат да използват речници, но не и електронни устройства.

След приключването на конкурса, преводите ще бъдат оценени от комисия от професионални преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия, а журито на конкурса ще избере най-добрия превод от всяка държава-членка.

Всички победители ще бъдат поканени на церемония по връчването на наградите в Брюксел в присъствието на европейския комисар по многоезичието. По време на пътуването си до Брюксел победителите ще имат време да се опознаят помежду си и да се срещнат с преводачи от ЕС.

Уебсайт на конкурса „Juvenes Translatores“:

http://ec.europa.eu/translatores

Езиците в ЕС: http://europa.eu/languages/bg/home

Генерална дирекция „Писмени преводи“: http://ec.europa.eu/dgs/translation/