понеделник, 21 септември 2009 г.

EK създаде мрежа за „ Европейска магистърска степен по превод“

Брюксел, 15 септември 2009 г.

Европейската комисия публикува днес списък с университетските програми, които са подбрани да бъдат част от мрежата за „Европейска магистърска степен по превод“ (European Master's in Translation – ЕМТ) след покана за заявяване на интерес през месец март тази година. Инициативата на Комисията бе горещо приветствана от академичните среди. Цели 93 програми по превод на ниво магистърска степен от 24 държави-членки и три държави извън ЕС, се отзоваха на поканата, като 34 измежду тях бяха подбрани да станат членове на мрежата EMT за начален период от четири години. Друга покана ще бъде отправена през 2010 г. Мрежата ще спомогне за насърчаването на обмена на най-добри практики между участващите в нея университети, което ще доведе до подобряване на нивото на преподаване и ще ускори създаването на истински европейски пазар за компетентни преводачи.

„Европа се нуждае от висококачествено университетско образование за преводачи на всички езици, за да се осигури наличието на компетентни професионалисти. Имаме нужда от тях за благото на многоезичната комуникация, разбирана в по-широк смисъл , заяви Леонард Орбан, европейски комисар по въпросите на многоезичието. Той добави: „Мрежата EMT ще допринесе за повишаването на стандартите на образованието по превод в ЕС и за насърчаването на сътрудничеството и обмена между университетите, които предлагат курс на обучение по превод .

Поканата за присъединяване към мрежата EMT беше отправена към всички висши учебни заведения в ЕС, предлагащи програми по превод на ниво магистърска степен. Тя беше публикувана през март тази година със срок 31 май. Всички предложения бяха оценявани от група специалисти от академичните среди. Първоначалното членство е ограничено на четири години, като през това време избраните програми ще могат да използват означението „член на мрежата EMT . Втора покана за заявяване на интерес е предвидена за края на 2010 г.

Предвижда се EMT да стане знак за качество за обучението по превод, предлагано от заведенията за висше образование.

Проектът ЕМТ беше стартиран през 2005 г. по инициатива на Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия и бе разработен в тясно сътрудничество с утвърдени специалисти по превод от академичния свят. За да се насърчава обменът на методи на преподаване и на опит, всички отзовали се на поканата, независимо дали са били избрани за участие или не, ще бъдат поканени на първата среща на мрежата ЕМТ през декември 2009 г. в Брюксел. Тази проява ще бъде и срещата за стартиране на мрежата.

Списъкът на избраните за участие в мрежата програми за превод се намира на:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/network/index_en.htm .

За България единствената програма е магистърската програма „Превод“ - за бакалаврите, завършили английска и френска филология и
се предлага от Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет.

За повече информация за проекта ЕМТ:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/index_en.htm